لیست مطالب

دوره آموزش رفتار شناسی و ارتباط موثر با مدل دیسک DISC در موسسه افرا

دوره‌های آموزشی مدیریت ارتباطات حرفه‌ای در سازمان مشاغل شهری کرج

طراحی اسلایدهای حرفه ای

طراحی گرافیک

صالح زعیم

صالح زعیم

صالح زعیم

مشاوره مدیران

برگزاری دوره های آموزشی

صالح زعیم